+90 216 593 2490

BİZİ ARAYIN 444 30 19

Ana Sayfa > Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

18 Ocak 2013 CUMA Sayı : 28532

YÖNETMELİK
Resmî Gazete TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasları kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını,
b) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak, (2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığınaİlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak, hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
b) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yönetimi Genel Esaslarınaİlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,
c) Atık kategorileri: Yönetimleri açısından farklılık gösteren ve Ek-1’deki atık kodlarına göre sınıflandırılan atıkları,
ç) Araç park yeri: Tehlikeli atık taşıyan araçların taşıma işlemi yapmadıkları zaman bulunacakları ve Ek-IV’te verilen teknik özellikleri haiz alanları,
d) Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı (ATHS): Sistemin kullanımı sırasında mobil cihazların işletilmesi sırasında, sahadaki araçlara ve araçların ait oldukları firmalara eğitim, destek ve danışmanlık hizmeti verecek olan Türkiye’de yerleşik kurum ya da işletmeleri,
e) Araç Takip Servis Sağlayıcısı (ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bulunan mobil cihazların montajı ve bakımı dâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp, Bakanlık sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolünü kullanarak gönderecek, Türkiye’de bulunan kurum ya da işletmeleri,
f) Atık taşıma araç lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara ait araçlara verilen Ek-3’teki belgeyi,
g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara verilen Ek-2’deki belgeyi,
ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
h) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
ı) Çevre lisansı/Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,
i) İşaretlemeler: Lisanslı araçlar üzerinde bulunması 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketlerin ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri,
j) Mevzuat: 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatı,
k) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek, araç konum bilgisi, aracın durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve Araç Takip Servis Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletişim modülü ve veri giriş panelinden oluşan cihazı,
l) Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan sistemi,
m) Özel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan veüretici sorumluluğu ilkesinden hareketle, yönetimleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenmiş olan atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akümülatör, atık pil, ömrünü tamamlamış lastikler, ömrünü tamamlamış araçlar ile atık elektrikli ve elektronik eşyaları,
n) Seyyar konteyner: Kamyonun kasası üzerine monte edilip sökülebilen yekpare konteyneri,
o) Tehlikeli atık: Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmiş olan özel atıklar ve tıbbi atık hariç olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıkları,
ö) Tıbbi atık: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinde tanımlanan atıkları,
p) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan bertarafı/geri kazanımına kadar olan süreçte; atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin, taşınan atık ile uyumunun kontrolünü,
r) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9’unda yer alan ve il müdürlüklerince basılarak ücret karşılığı atık üreticisi veya yetkilendirilmiş kuruluşlara verilen formu,
s) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgeyi, ifade eder.

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen atıkların taşınmasında aşağıdaki kurallara uyulur.
a) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak taşıtların (araçların), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşınmasıHakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR)’nın 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlerine uygun olması gerekir. Söz konusu taşıtların üretimi yurt içinde ise, bu taşıtların ADR’ye uygun olduğunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş belge ile, yurt dışından ithal edilmiş taşıtlardan ise ilgili otoritesinden alınmış ADR’ye uygunluk veya tip onay belgesi ile belgelendirilmesi gerekir.
b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansı alınır.
c) Bu Tebliğ kapsamında olan atıkların taşınması işlemleri sırasında, MoTAT sistemi kullanılır. Bu Tebliğhükümlerine uygun olarak mobil cihaz takılmayan araçlar ile bu Tebliğ kapsamında olan atıklar taşınamaz.
ç) UATF’de yer alan bilgiler, atık taşıyan araç üzerine monte edilecek olan mobil cihaz kullanılarak sisteme aktarılır ve aynı zamanda basılı UATF bu Tebliğin altıncı bölümü çerçevesinde doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanır.
d) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkları taşıyan araçların MoTAT Sistemine kaydedilmesi ve bu araçlarla atık taşınması sırasında, taşınan atığa ait UATF’nin çevrimiçi doldurulması esastır. Ayrıca taşınan atığa ait basılı UATF’ler taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulur.
e) Taşıma işlemlerinde her bir atık için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan 6 haneli atık kodları kullanılır.
f) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ündeki 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığıaltında yer alan atıklar ile tek seferde 50 kg altında taşınacak olan tıbbi atıklar hariç diğer atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için basılı UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır.
g) Tıbbi atıkların taşınması esnasında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1/c’sinde yer alan küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları hariç atık miktarı gözetmeksizin UATF kullanılır.
ğ) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kg altında olan atıkların kargo ile taşınması ancak uluslararası tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge almış olan kargo şirketlerince yapılır.
h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkların, bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslıaraçlarla taşınır.
ı) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar kullanımıamacıyla toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacaklarıaraç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirir. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.
i) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının geri kazanım veya bertaraf amacıyla toplanması ve taşınmasıhalinde bu maddenin (ı) fıkrası hükümleri uygulanmaz.
j) Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklüiken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen ve Ek-IV’te verilen özelliklere haiz araçpark yerlerinde park edilir. Park alanında acil durumlara karşı güvenlik önlemleri alınır.
k) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemez.
l) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ATSS’ler tarafından sağlanır.
m) Mobil cihazları ve iletişim altyapı hizmetlerinin sahadaki işletim ve kullanım desteği ile eğitim hizmetlerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ATHS’ler verir.
n) Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmalar, Bakanlıkça talep edilen şartları ve gerekli entegrasyonusağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir.
o) Bakanlık sistemin işletimi sırasında atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işletimsel destek vermez, bu hizmet destek ihtiyacının konusuna göre ATHS ya da ATSS’ler tarafından sağlanır.
ö) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan ve 21/10/2010 tarihli ve 2010/190 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırılır.
p) Atığın taşınması işlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynaklanan atık ağırlığının % 5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalı UATF üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve atık kodunun belirlenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır.
r) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak ve ADR Bölüm 6’da tanımlanan kaplar (ambalajlar); akredite bir kuruluştarafından test edilmiş ve UN numarası verilerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Tehlikeli atıkların karayolu ile taşınmasında bu kaplar kullanılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler
Bakanlığın merkez teşkilatının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma esaslarını belirlemek.
b) Mobil Atık Takip Sistemini oluşturmak.
c) ATHS’leri yetkilendirmek ve yükümlülüklerini yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda ATHS’nin yetkisini iptal etmek.
ç) Mobil cihazın özeliklerini belirlemek.
d) Mobil cihaz için başvuran ATSS’lere yeterlilik vermek, yeterliliğini denetlemek ve ATSS’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal etmek. İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçlara, 19 uncu ve 20 nci maddelerde istenen bilgi ve belgeler doğrultusunda lisans vermek.
b) Lisanslandırma işlemlerini MoTAT Sistemi kullanarak gerçekleştirmek, firma ve araçları kayıt altına almak.
c) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlemek.
ç) UATF stok ve satış bilgilerini MoTAT Sistemini kullanarak kayıt altına almak.
d) MoTAT Sistemini kullanarak UATF’leri ücreti karşılığında atık üreticisine veya yetkilendirilmiş kuruluşlara vermek.
e) Araçları yılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçların lisansını iptal etmek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bilgilerini Bakanlığa bildirmek.
f) 5 inci maddede esası belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak.
g) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firmanın talebine istinaden araçla taşınabilecek olan atık kodlarınıbelirlemek. Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Bakanlıktan lisans almış geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sadece UATF olan atıkları tesise kabul etmek.
b) 5 inci maddede belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak ve tutarsızlık durumunda il müdürlüğüne bildirmek.
c) Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de onaylamak.
ç) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak.
Atık üreticisinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bağlı oldukları il müdürlüklerine başvurarak, Bakanlık veri tabanına kayıt olmak.
b) Atıkların araca yüklenmesi işlemi ile birlikte mobil cihaz kullanılarak girilen bilgilerin basılı ve ıslak imzalıolan UATF ile aynı olduğunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini görmek, kontrol etmek ve uyuşmazlık durumunda bağlı oldukları il müdürlüğüne durumu bildirmek.
ç) Atık taşıma işlemini yapacak olan lisanslı firmanın ve bu firmaya bağlı aracın lisans belgelerini kontrol etmek, atık taşıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar ile taşıma işlemi yapmamak, bu tür firmaların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi vermek.
d) UATF’leri il müdürlüklerinden temin etmek, ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlananprosedüre uymak. Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma/araç lisansı almak ve bu Tebliğle belirlenen şartlara uymak.
b) Araçlara mobil cihaz taktırmak ve kullanmak.
c) ATHS’lerle koordineli çalışmak.
ç) Atık taşıyan araçlar için ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek.
d) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre uymak.
e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasını yaptırmak.
Araç takip servis sağlayıcılarının görev ve yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistem kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısını sağlamak ve sürdürmek.
b) Araç takip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlıklarını belgelemek ve Bakanlıktan yetki almak.
c) Üzerinde Bakanlık tarafından belirlenecek özellikteki UATF yazılımı yüklenmiş, araç konum ve araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek, cihazın montajını yapmak veya yaptırmak.
ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmak.
d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Bakanlık internet tabanlıuygulamalarını kullanarak girmek ve eşleştirmek.
e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak.
f) Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almak. Atık takip hizmet sağlayıcılarının görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) ATHS’lerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistemin sahadaki uygulaması sırasında gerekli olan kullanıcı eğitimlerini vermek, işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak.
b) Lisanslı firma yetkilileri ve lisanslı araç sürücülerine mobil cihaz kullanımı eğitimlerini vermek.
c) Verilen eğitimlere ilişkin belge düzenlemek, Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını kullanarak bu belgeye ait bilgileri Bakanlığa bildirmek.
ç) Bakanlık bünyesindeki atık taşıma uygulamalarının eğitimini; lisanslı atık taşıma firmalarına, lisanslı araçsürücülerine, geri kazanım ve bertaraf tesislerine vermek.
d) Lisanslı araç ve araç üzerinde bulunan mobil cihaz arızalarında arızayı kayıt altına almak, arıza kaydınımüteakip durumu MoTAT sistemi üzerinden en geç 1 saat içinde Bakanlığa raporlamak, acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.
e) Firmalar ile Sistem Abonmanlık Sözleşmelerinin imzalanması ve takibini gerçekleştirmek.
f) Abonelik süreçlerinde oluşan problemleri Bakanlığa bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mobil Atık Taşıma Sistemi
Sistemin genel tanımı
MADDE 13 – (1) Sistem, her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınmasını, yüklüaraçların seyir halindeyken takip edilmesini ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir.
(2) MoTAT sistemi, Atık Taşıma Firma Lisansı ve Atık Taşıma Araç Lisansı verilmesi aşamasından itibaren Bakanlık ilgili birimleri, il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firmaları ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerince atıkların taşınması sırasında kullanılır.
(3) Sistem kapsamında; atık taşıma firmalarının ve araçlarının lisansları çevrimiçi olarak kayıt altına alınır, UATF bilgileri mobil cihazlar kullanılarak sisteme girilir, yüklü araçlar seyir halindeyken takip edilir, kayıt altına alınan UATF’ler lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerince denetlenerek onaylanır.
Lisanslandırma işleminde kullanılacak sistem
MADDE 14 – (1) Lisanslandırma işlemlerinde;
a) Firma ve bu firmalara bağlı araçlara, il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kullanılarak lisans verilir.
b) Firma ve araç bilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafından otomatik olarak lisans numarasıüretilir.
c) Lisansa ilişkin tüm bilgi girişi yapıldıktan sonra matbu lisans belgesi çıktısı sistem üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.
Taşıma işlemleri sırasında kullanılacak sistem
MADDE 15 – (1) Taşıma işlemlerinde;
a) Taşıma işlemleri başlamadan önce mobil cihaz kullanılarak UATF bilgilerinin girilmesi esastır. Atıküreticisinin atığı teslim ettiği veya araç sürücüsünün atığı teslim aldığı coğrafi noktada, taşınacak atık ve atığın gideceği geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ilişkin bilgiler mobil cihaz kullanılarak sisteme girilir.
b) Teknik aksaklıklar nedeni ile mobil cihaz kullanılarak sisteme girilmeyen UATF kayıtları, atığın araca yüklenmesini takip eden en geç 12 saat içinde ve atık geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaşmadan Bakanlık tarafından sağlanan internet tabanlı uygulama kullanılarak taşıma firması tarafından sisteme girilir.
c) Çevrimiçi taşıma uygulaması kullanımı için atık taşıma firmasına il müdürlüklerince lisans aşamasında verilen kullanıcı kodu ve şifresi kullanılır.
ç) Mobil cihaz kullanılmadan internet tabanlı uygulama ile yapılan veri girişleri için ilgili firma teknik aksaklığıbelgelemekle yükümlüdür. Bakanlık ve il müdürlükleri bu şekilde yapılan girişleri inceler ve uygunluğu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan giriş ve taşıma işlemleri için 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda idari yaptırım uygulanır.
d) Araç, geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaştığında yapılan atık teslimatı mobil cihaz kullanılarak Bakanlığa bildirilir. Boşaltma işlemleri sırasında mobil cihaz kullanılarak girilen bilgiler geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesisin yetkili kullanıcıları tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisanslandırma İşlemleri
Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar
MADDE 16 – (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenir. Bu Tebliğkapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kullanacakları aracın bu işe uygunluğunu gösteren ve 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur ve lisans alır.
b) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenen mobil cihaz bulundurulur.
c) Firma lisans süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda lisans için gerekli şartların halen sağlandığının belgelenmesi ve firmanın talep etmesi halinde aynı şartlar altında yenilenir. Firmaya bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansıgeçerlilik süresini aşamaz.
ç) Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş tarihinden en az 45 gün öncesinde ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.
d) Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.
e) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için Ek-II ve Ek-III’te örnekleri verilen lisans belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir.
f) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlı tüm araçlisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.
g) Firma lisansı alınabilmesi için en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek başına firma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez.
ğ) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şartlarında bir değişiklik olmasıdurumunda lisans yenilenir.
h) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansı farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği il müdürlüğünce yenilenir.
ı) Firma, lisans ile birlikte bağlı olduğu İl Müdürlüğünden MoTAT sistemini kullanabilmek için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini alır.
i) Firma, atık taşıma işlemleri sırasında kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sistemini kullanarak bildirir ve Bakanlık ile temel iletişimini bu sistem üzerinden gerçekleştirir.
j) Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlü bilgiden sorumludur ve araçlara takılı olan mobil cihaz kullanılmadan yapılan veri girişleri için arızayı belgelemesi gerekir.
k) Firma, taşıdığı yükün özelliğine göre araçlarında Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketleri ve ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri kullanır.
l) Taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın lisans alımı tarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda firma lisansı ve araç lisansı süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz. Lisans alacak firmalarda aranacak şartlar
MADDE 17 – (1) Taşıma Lisansı alacak firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş yetki belgesine (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3) sahip olmak.
b) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen hükümlere göre güvenlik danışmanı bulundurmak.
c) Atıkların taşınmasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerli olup, söz konusu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde verilen yükümlülükleri sağlamak. Lisans alacak firmaların araçlarında ve bu araçlarda çalıştırılacak sürücülerde aranacak şartlar
MADDE 18 – (1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Atık taşıma lisansı düzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine kayıtlı olması gerekir.
b) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Farklı atıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır. Tıbbi atıkların taşınacağı araçların teknik özellikleri Ek-V’de yer almaktadır. Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınamaz. Tıbbi atık taşıma aracı ile başka atık taşınamaz.
c) Taşınan atığa uygun işaretler taşıma sırasında araca takılır. Tankerlerde her bölmede bulunan farklı atıklar için uygun işaretlemeler bulundurulur.
ç) Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanılacak gerekli malzeme, lisans başvurusu sırasında ve her bir taşıma işleminde araçta bulundurulur.
d) Atık taşıyacak araçların model yaşı 10’dan büyük olamaz. Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde yer alan “M”kategorisi araçlar ve “O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.
e) “O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için römorka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde belirtilir. Römorklar kayıtlı çekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.
f) Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda, taşıma araçlarının kasa veya tankları; sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması gerekir.
g) Taşımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçları hariç diğer araçların zemininin taşınan atığın toplam hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması gerekir.
ğ) Taşımanın panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taşınan bölüm atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üzerinde bir havalandırma bulundurulur.
h) Atık, dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taşınır. Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.
ı) Taşımada konteyner kullanılması halinde konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yüksekliği en az 10 cm olanızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteynerüzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra numarası dikey yüksekliği en az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere verilecek sıra numaraları taşıma firma lisans no-konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.
i) Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve tankerlerde farklı bir atığın taşınması halinde29/1/2011 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır.
j) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen aparatlar içerir.
k) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatname araçlarda bulundurulur.
l) Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan Atık Taşıma Aracı ibaresi bulundurulur. Bu ibarenin altında taşınan atığın kategorisi, Ek-1’de yer alan listedeki başlıkları içeren portatif yazı bulundurulur. Firma logosu ve reklamları tehlikelilik işaretlerini kapatacak büyüklükte olamaz. Tıbbi atık taşıyacak araçların renklerin, araç üzerinde bulunacak yazıların ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olması gerekir
. m) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmış bir ATSS tarafından sağlanmış olan mobil cihazın bulunması ve araç sürücülerinin yetkili bir ATHS tarafından gerekli eğitimleri almış olması gerekir.
n) Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten sonra üzeri ağ, branda gibi malzeme ile kapatılır.
o) Tıbbi atıkların taşınmasında “O” sınıfı römorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalı araçlar ile konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.
(2) Lisans alacak araç sürücüleri için aşağıdaki şartlar aranır. a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması.
b) Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması.
c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnameler konusunda eğitimli olunması.
ç) Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim alınmış olması. Firma lisansı başvurusunda istenen belgeler
MADDE 19 – (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.
b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.
c) Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri.
ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.
d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi örneği (noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3).
e) Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar doğrultusunda yapılan mali sorumluluk sigortası.
f) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.
Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 20 – (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Aracın ait olduğu firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.
b) Araç ruhsat fotokopisi.
c) Taşınacak atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre atık kodları listesi.
ç) Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan A-Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri-H kodları).
d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.
e) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği.
f) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.
g) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçlarıve kullanıcı eğitim belgeleri.
ğ) Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması konusunda uygunluğunu gösteren, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi.
h) Araç sürücülerinin ad-soyadı, TC kimlik numarası, SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.
ı) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.
i) Tıbbi atık taşıma aracının bu tebliğin Ek-V’inde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor.
j) İl müdürlüğü gerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Araç Takip Servis Sağlayıcıları ile Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının Nitelikleri ve Yetkilendirilme Araç takip servis sağlayıcılarının nitelikleri
MADDE 21 – (1) ATSS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ülke genelinde bir defada en az 500 araçlık sistem teslimatını yapmış olmak ve bunu belgelemek.
b) Bir sistemde en az 10.000 mobil birimin aktif olarak kullanılmakta olduğunu belgelemek.
c) ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmak.
ç) Mobil birimlerde E-mark belgesi bulundurmak.
d) Türkiye genelinde bütün büyük illerde ve toplamda en az 50 ilde sözleşmeli yetkili servisi bulunmak.
e) Mobil birimlerin tesisi ve desteği için yetkili servislerde eğitimli personel bulundurmak.
Atık takip hizmet sağlayıcılarının nitelikleri
MADDE 22 – (1) ATHS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsayan atık yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.
b) Kullanıcı hataları ve talepleri için yedi gün yirmi dört saat çalışacak, çağrı merkezine sahip olmak.
c) ATHS’de 7/24 acil yardım ve teknik destek alanlarında çalıştırmak üzere bilgi işlem, kimya ve çevre konularında uzmanlaşmış, araç takip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konularında eğitilmiş en az 3 çevre görevlisini bünyelerinde bulundurmak.
ç) Gerekli eğitimleri verebilecek nitelikte eğitimci kadrosuna sahip olmak ya da bu nitelikteki kişileri istihdam etmek.
d) Eğitim belgesi düzenlemek. Araç takip servis sağlayıcıları ve atık takip hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi
MADDE 23 – (1) 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri sağlayan ve bunu belgeleriyle birlikte Bakanlığa sunan ATSS ve ATHS’ler Bakanlıkça yetkilendirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve Kullanımı Ulusal Atık Taşıma Formu
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen atıkların taşınması sırasında UATF kullanılır.
(2) UATF’ler çevrim içi olarak MoTAT sistemi kullanılarak sisteme aktarılır. Ancak basılı UATF’ler de taşıma süresince araçta bulundurulur.
(3) UATF’ler atık üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca il müdürlüklerinden ücreti mukabili temin edilir.
Ulusal atık taşıma formlarının kullanımı
MADDE 25 – (1) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atıküreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A) , (B) , (C) , (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A) , (B) , (C) , (D) , (E) formları doldurulur. (A) , (C) ve (E) formları iki nüsha halinde düzenlenir. Bu formlardan;
a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir.
b) (A) , (B) , (C) , (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir.
c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir.
ç) (A), (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formlarıatıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır ve bir nüshası üreticiye teslim edilir.
d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra valiliğe gönderilir.
e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.
(2) Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları, üç yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıkların karayolunda taşınması esnasında yapılacak denetimlerin esasları ve uygulanacak idari yaptırımlar
MADDE 26 – (1) Atıkların karayolunda taşınması esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaşınmasıHakkında Yönetmelik ile kamu kurumları arasında protokoller ile düzenlenen yol denetimleri sırasında aşağıdaki belgeler ve araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir.
a) İl müdürlüğü tarafından araca ve bağlı bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin noter tarafından onaylanmış bir örneği.
b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.
c) Taşıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede gerekli olan malzeme ve gereçler.
ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan almış olduğu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi.
d) Taşınan atık için düzenlenen UATF.
e) Aracın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.
f) ADR’nin Bölüm 8.1.2’sine uygun bilgi ve belgeler.
İdari yaptırımlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda yer alan ilgili yaptırımlar uygulanır.
Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde lisanslarını bu Tebliğe uygun olarak yeniler.
Mobil cihaz taktırılması zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almış olan firmaların araçlarına bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip 1 yıl içinde mobil cihazı taktırılır ve gerekli eğitimlerin alınması sağlanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Ek-I
ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesine göre
TEHLİKELİ ATIKLAR (TA)

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesinde (*) işaretli kodlar
ÖZEL ATIKLAR
Atık Yağ (AY) Bitkisel Atık Yağ (BAY)
120106 020301
120107 020304
120110 200125
120112 200126
130101 Atık Akümülatörler (APA)
130104 160601
130105 Ömrünü Tamamlamış Lastik(ÖTL)
130109 160103
130110 PCB/PCT Atıkları
130111 130101
130112 130301
130113 160109
130204 160209
130205 160210
130206 170902
130207 Elektrik Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA)
130208 16 02 11
130301 16 02 13
130306 20 01 21
130307 20 01 23
130308 20 01 35
130309
130310
130506
190207
TIBBİ ATIKLAR (TıA)
180101
180102
180103
180104
180201
180202
180203
Ek-II T.C.
………………….. VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ATIK TAŞIYAN FİRMALAR İÇİN LİSANS BELGESİ

1- Firmanın bilgileri:
2- Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi ve telefon numarası:
Ad:
Adres:
Telefon:
3- Tehlikeli yük taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı:
4- Lisans alan araçların plakaları:
5- Tehlikeli yük taşımacılığı eğitim sertifikasına sahip sürücü sayısı:
6- Taşınacak tehlikeli yüklerin tehlike sınıf numaraları:
7- Taşınacak tehlikeli atık kodları (AYGEİY Ek-4)
Yukarıda belirtilen firma, ulusal/uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında 7 nci maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atıkları taşımak için gerekli teknik özelliklere ve donanımlara haiz araçlara sahiptir.
Bu belge ………………… tarihine kadar geçerlidir.
FİRMA LİSANS NO:
NOT: Lisans verilen firmanın sahiplerinde veya sahip oldukları araçlarda değişiklik olduğunda, lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) geri gönderilir.
Ek-III
T.C.
………………….. VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ATIK TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN LİSANS BELGESİ
1-Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, lisans numarası:
2- Araç lisans kategorisi:
3-Aracın tipi:
4-Plaka numarası ve (varsa) şasi numarası:
Bu (römork) dorse sadece aşağıda belirtilen çekiciler ile çekilebilir
5-Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası:
6- Taşınacak tehlikeli yüklerin tehlike sınıf numaraları:
7- Taşınacak tehlikeli atık kodları (AYGEİY Ek-4)
Yukarıda belirtilen araç, ulusal/uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında 6 ncı maddede verilen (veya ekli liste ile birlikte verilen) atıkları taşımak için gerekli özelliklere sahiptir.
Bu belge ………………… tarihine kadar geçerlidir.
ARAÇ LİSANS NO:
NOT: 1- Her araç için ayrı bir lisans alınacaktır. 2-Araç servisten çıkarıldığında, araçta bir değişiklik yapıldığında, 4üncü maddede belirtilen şahısların dışında diğer kişilere devredildiğinde, lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) geri gönderilecektir.
Ek IV
Atık Taşıma Araç Park Yeri Teknik Özellikleri
1- Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri ile ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak yapılacaktır.
2- Park alanının etrafı çevrili olmalıdır.
3- Park alanları konut alanlarının içinde olmamalıdır.
4- Tehlikeli atık taşıyan araçlar belirlenmiş olan park yerleri dışındaki alanlara, meskun mahallere gelişigüzel park edilemez.
Ek V
Tıbbi atık taşıma araçlarının teknik özellikleri
Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması.
b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması.
c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması.
d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması.
e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması.
f) Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi,
g) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması.
h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması.